2017A schedule at BL20XU BL20B2 BL47XU Machine time starts from 10:00AM. "+" shows number of shifts. Ver. 2017.2.24
 20XU  20B2  47XU   20XU  20B2  47XU   20XU  20B2  47XU 
4/1       5/1       6/1 +++  +++  yogi 1627
2       2       2   +++  takahashi 1731
3       3       3   +++  ohta 1475
4       4       4   511->111  +++ 
5       5       5 kobayashi 1326 ueken 1470 nakashima 1430
6       6       6 +++  +++  +++ 
7       7       7 +++  +++  +++ 
8   tuning  tuning  8       8 +++    nakao 1001
9   miyata 1724 tuning  9   uesugi 1335 ueken 1458 9      
10   +++  morono 1104 10 takeuchi 1268 +++  +++  10      
11   imai 1708 tsuchi 1496 11 +++  +++  +++  11      
12   +++  +++  12 toda 0076 +++    12      
13   511->111  +++  13 +++    tsuchi 1442 13 tabata 1717 inamura 1716 yoshida 1406
14   mashita1 1204 kato 1636 14 +++  oshima 1314 +++  14     +++ 
15   +++    15 +++  +++  +++  15 toda 0076 hooper 0132 +++ 
16 tsuruta 1547 +++  ueken 1458 16   +++  +++  16 +++  +++   
17 okamoto 1556   nomura 1458 17 komiya 1712 r matsumoto1 1179   17 +++  +++   
18   hoshino 1371 +++  18 +++    morono 1104 18   +++  fukidome 1599
19 uesugi 1254 +++  +++  19 tsuruta2 1547 umetani 1355 take 1377 19 donneley 1301 +++  +++ 
20 +++  +++    20 okamoto2 1556 +++  +++  20 +++  +++  +++ 
21 +++  miyamoto 1402   21   +++  +++  21 +++  pearson 1389 +++ 
22 +++    tsuchi 1333 22 fukui 1127   +++  22 +++  +++  +++ 
23 +++  nagira 1110 +++  23 +++  hatta1 1142 nagao 1625 23 +++  +++  +++ 
24   +++  +++  24     +++  24      
25 takeuchi 1268 +++  +++  25 masubuchi 1711 sakata 1030   25      
26 +++    +++  26 +++    bruns 1171 26   111lap->111  miyazaki 1543
27       27       27   sasaki 1720 +++ 
28       28       28 carl 1534 +++  +++ 
29       29   111->511  +++  29 +++  mashita2 1204 kotsugi 1011
30       30 toda 0076 kundrat 1714 +++  30 +++  +++  +++ 
       31 +++  +++  CT -> XPS        
 20XU  20B2  47XU   20XU  20B2  47XU  mode bunche
7/1 +++  +++  shigekawa 1005 8/1      
2     +++  2       M multi  machine study
3 yamaguchi 1590 piercionek 1197 nakao 1001 3      
4 +++  +++  chiba 0907 4        beamline study
5 katsura 1549 +++  +++  5       A 203
6 +++  r matsumoto2 1179 +++  6       
7       7      
8       8       B 4x84  shutdown
9       9      
10       10       tuning tuning of BL
11   SS    11       C 11x29
12   SS    12       reserve maintenance
13 yasuda 1336 hatta2 1142   13      
14 +++  nagano 1626 zaima 1152 14       D 1/7+5
15 +++  +++  soda 1146 15      
16 yasuda 1337 +++  +++  16      
17 +++  +++  +++  17       E 2/29+26
18 +++  tsuchiyma 1507 kotsugi 1011 18      
19 morishita 1500 +++  +++  19      
20 +++  +++    20       H 406x11/29+1
21   niki 1003 shibata 1744 21      
22 tsuruta3 1547 +++  +++  22      
23 okamoto3 1556 morimoto 1568 +++  23      
24   morono 1103   24      
25 takahara 1029 +++  harada 0913 25      
26 +++  111->311  +++  26      
27 masui 1374 hoshino 1373 +++  27      
28 +++  +++    28      
29 +++  +++    29      
30 tune  tuning  tuning  30      
31       31