2017B schedule at BL20XU BL20B2 BL47XU   Machine time starts from 10:00AM. "+" shows number of shifts.   Ver. 2017.2.24
 20XU  20B2  47XU  28B2   20XU  20B2  47XU  28B2   20XU  20B2  47XU  28B2 
10月1日 tsuruta 1586 tune  tuning    11月1日   +++  morono 1240 +++  12月1日   Si(311)->Si(111)  shigekawa 1311 sugiyama 1021
2 toy 1387 Tmatsumoto1 1446   mukumoto1 1503 2 yasuda 1416 +++  kato 1656 +++  2 takeuchi 1407 Tmastumoto2 1446 +++  +++ 
3 +++  hatta1 1096     3 +++  +++    +++  3 +++    takeuchi 1353 +++ 
4     shibata 1718 shikaku 1762 4 +++  +++  nomura 1495 +++  4 +++  hatta2 1096 +++  yashiro 1278
5 nagira 1117 sakata1 1029 +++  +++  5 mohd salleh 1519 Si(511)->Si(111)lap  +++  +++  5 toda 76     +++ 
6 +++  tsuchiyama 1342 +++  +++  6 +++  hooper 132 +++    6 +++  daitoku 1670 Ouardi 1497 +++ 
7 +++  +++    +++  7 +++  +++    yamamoto 1337 7 +++  +++  +++  mashita 1406
8   +++  Li 1717 +++  8   +++  tsuchiyama 1517 +++  8 +++  +++  saito 1303 +++ 
9 kobayashi 1404   +++  vegso 1445 9   +++  +++  +++  9 +++  +++  nakao 1005 +++ 
10 +++  sugiyama 1466 +++  +++  10 fujigaya 1477 +++  +++  +++  10        
11 +++  +++  +++  +++  11 +++  +++  +++    11 nakamura 1421 yamauchi 1225    
12 +++  +++  nishikubo 1721 +++  12         12 +++  Tmatsumoto3 1446 ikenaga 1413 pearson 1069
13   kobayashi 1581 +++  +++  13 takahara 1025   uesugi 1234 umetani 1439 13 +++  hatta3 1096 +++  +++ 
14 uesugi 1227 +++  +++  +++  14 +++  inamura 1754 +++  +++  14 +++    +++  +++ 
15         15   +++  +++  mukumoto2 1503 15 yoshinaka 1680 masumoto 1252 harada 913 +++ 
16 +++  Si(111)->Si(511)lap  miyazaki 1540   16 tsuruta 1586 pearson1 1070 +++    16 +++  +++  +++   
17 +++  ueken 1323 +++  yasuda 1520 17 kitani 1022 +++  +++  nishibori2 1568 17 +++    +++  umetani2 1439
18 +++  +++  +++  +++  18 ozaki 1088 +++    +++  18 +++  sasaki 1767 ikenaga 1413 +++ 
19 +++  +++  takeuchi 1353 hitomi 1627 19 +++    ogawa 1712   19   +++  +++  +++ 
20   nakatsukasa 1763 kotsugi 1001 +++  20 yamazaki 1594 Si(111)lap->Si(311)  +++  kihara++ 1653 20   pearson2 1070   mukumoto3 1503
21 donnelley 1386 +++  +++    21   Hmatsumoto 1186 tsuchiyama 1517 sakata 1030 21        
22 +++    sato 1659   22   +++  +++    22     22   
23 +++  imai 1756 oshime 1679   23   +++  +++  katasho 1682 23        
24 +++  +++  +++  tune  24     23    24        
25 +++  +++  +++  nishibori1 1568 25         25        
26     +++  +++  26         26        
27     24    27         27        
28         28 okumura 1147 awaki 1098   matsuura 1011 28        
29         29 +++  +++    sumitani 1558 29        
30         30 +++  +++      30        
31 morono 1239 kundrat 1755   shimizu 1153          31        
                           
 20XU  20B2  47XU  28B2   20XU  20B2  47XU  28B2   mode bunche      
1月1日         2月1日 tsuruta 1586 nagira 1116 +++  +++          
2         2 tazuru 1761 +++  take 1482 +++   M multi   machine study  
3         3 okuyama 1339 +++  +++  fukuda+ 1668        
4         4     17         beamline study  
5         5 morono 1239 hoshino 1344 +++     A 203     
6         6   +++  +++           
7         7 toda(XRDCT) 76 +++  CT-XPS           
8         8 +++  tsukube 1163 nakao 1005    B 4x84   shutdown  
9         9 +++  +++  nakajima 1458          
10         10 +++  +++  +++        tuning tuning of BL  
11         11 +++  hase 1496 +++     C 11x29     
12         12     mizuguchi 929       reserve maintenance  
13         13 kobayashi 1132 mashita2 1403 +++            
14         14 +++  +++  +++     F 1/14+12      
15         15 +++  +++  tuning            
16         16 +++    tuning            
17   sakata2 1029 tuning  hitomi 1627 17          G 4/58+53     
18     morono 1240 +++  18     8            
19   mashita1 1403 nagao 1652 katasho 1682 19                 
20   +++  +++  +++  20          H 11/29+1     
21 yamaguchi 1602 +++  +++  kihara++ 1653 21                 
22 +++  mizutani 1120 murugesan 1136 asakura 1230 22                 
23 yasuda 1463 +++  +++  +++  23                 
24 +++  +++  kobayashi 1676 +++  24                 
25 +++  +++  Sorensen 1534 +++  25                 
26 gourlay 1478   +++  yamazoe 918 26                 
27 +++  niki 1002   +++  27                 
28 +++  +++  tsuchiyama 1244 +++  28                 
29     +++  +++                   
30 imai 1622 gourlay 1523 +++                     
31 +++  +++  maruyama 1605 tanaka 1760