2018A schedule at BL20XU BL20B2 BL47XU Machine time starts from 10:00AM. "+" shows number of shifts. Ver. 2018.3.16
 20XU  20B2  47XU  28B2   20XU  20B2  47XU  28B2   20XU  20B2  47XU  28B2 
4/1         5/1         6/1        
2         2         2        
3         3         3        
4         4         4   Si(111)->Si(111)lap     
5         5         5 yasuda 1340 hooper 0150   pearson 1242
6         6         6 +++  +++    +++ 
7 tune  tuning  tuning    7         7 +++  +++  nohira 1360 +++ 
8 takahara 1008 takeda 1703   yasuda 1465 8         8 sasaki 1551 +++  +++  +++ 
9 +++  +++  sorensen 1624 +++  9 masayuki 1219 kobayashi 1586 tsuchiyama 1450 kihara++ 1604 9 +++  +++  oshime 1655  
10   ueken1 1464 +++  morishita 1444 10 +++  +++  +++  yashiro 1100 10 yasuda 1380 +++  +++  hayashi 1675
11 nagira 1110 +++  +++  +++  11 +++    +++  +++  11 +++    +++  +++ 
12 +++  Si(511)lap->Si(111)  nagao 1616 +++  12 +++  matsumoto 1394 +++    12 +++  inamura1 1700 +++  +++ 
13 +++        13 +++  +++  +++  takahashi 1691 13 nagira 1111 pearson1 1193 doi 1224  
14   ooshima 1011 sorensen 1624   14   +++  CT->XPS  +++  14 +++  +++  +++  yamamoto 1490
15   +++  +++    15 mizutani 1164     +++  15 +++  Si(111)lap->Si(111)  +++  +++ 
16 masayuki 1424 +++  +++    16 +++  uesugi 1217   +++  16 okumura 1265 Ngo 1289 ikenaga 1212 +++ 
17 +++  aonuma 1240   matsumura 1453 17   +++  sase 1621   17 +++    +++  +++ 
18 +++  +++  dirk 1099 +++  18 takeuchi1 1389 +++  takeuchi 1509   18        
19 +++  mizutani1 1714 +++  +++  19 +++  +++  +++  yashiro 1100 19 okumura 1265 hayashida2 1368 harada 913 hitomi 1565
20     komiya 1701 +++  20 +++  +++  +++  +++  20 martin 1511 +++  +++  +++ 
21   morishita 1472 +++  +++  21         21 +++  +++  +++  +++ 
22   +++  isozaki 1431 +++  22 toda1 76 abe 1705   shimizu 1157 22 +++  daitoku 1027   +++ 
23   +++  +++    23 +++  sasaki 1702 sudou 1243 +++  23 +++  nagano 1608 ikenaga 1212 yashiro 1100
24 morono1 1421 sugiyama 1322   kato 1363 24 +++  +++  +++  +++  24 +++  +++  +++  +++ 
25 ueken1 1471 +++  morono 1419 +++  25 yamashige 1617 ueken2 1464 fujimori 1073 +++  25   +++  +++   
26         26 +++    +++  +++  26 toda2 76 +++  XPS->CT  katare 1282
27         27     +++  +++  27 +++  takahashi++ 1606 nomura 1268 +++ 
28         28 masayuki 1218 hatta1 1211 +++  tanaka 1493 28 +++  hatta2 1211 +++  +++ 
29         29 +++  hayashida1 1368 +++  +++  29 +++  +++  +++  +++ 
30         30 +++  ueken3 1464 matsui 1026 +++  30 +++    +++   
         31   +++  +++  +++          
                           
 20XU  20B2  47XU  28B2   20XU  20B2  47XU  28B2   mode bunche      
7/1   pierscionek 1105 +++    8/1 +++  pearson2 1193 +++  shikaku 1712         
2 krill 1521 +++      2 +++  +++  +++  +++   M multi   machine study  
3 +++  +++  tsuchiyama 1450 tamai 1683 3   +++  suzuta 1572 +++          
4 +++  +++  +++  +++  4 ueken2 1471 tuning  +++  +++       beamline study  
5 +++  mohri  +++  +++  5 tune  tuning  tuning  +++   A 203      
6         6                 
7         7                 
8         8          B 4x84   shutdown   
9         9                 
10         10             tuning tuning of BL  
11         11          C 11x29      
12 takeuchi2 1389 niki 1002   yamahana 1698 12             reserve maintenance  
13 +++  +++  matsuno 1373 hoshino 1270 13                 
14   umetani 1285 +++  +++  14          D 1/7+5      
15 virginia 1506 +++  +++  +++  15                 
16 +++  +++  +++  +++  16                 
17 +++  +  morono 1419 vegso 1255 17          E 2/29+26     
18 ookuma 1633 hatta3 1211 take 1382 +++  18                 
19 toda3    +++  +++  19                 
20 +++  hoshino 1271 +++    20          H 406x11/29+1     
21 +++  +++  +++    21                 
22 +++  +++      22                 
23         23                 
24 iwanami 1574 takiyama 1379 nagao 1616 kimura 1221 24                 
25 +++  +++  kobayashi 1338 +++  25                 
26     +++  kihara++ 1604 26                 
27 oda 1631 mizutani 1714 +++  yashiro 1100 27                 
28   +++    +++  28                 
29 ikenaga 1186   uesugi 1216   29                 
30 morono 1421 inamura2 1700 +++  kato 1363 30                 
31 ikematsu 1480 Si(111)->Si(111)lap  +++  +++  31