2018B schedule at BL20XU BL20B2 BL47XU   Machine time starts from 10:00AM. "+" shows number of shifts.   Ver. 2017.2.24
 20XU  20B2  47XU  28B2   20XU  20B2  47XU  28B2   20XU  20B2  47XU  28B2 
10月1日         11月1日 +++  +++  +++    12月1日 +++  hayashida2 1235 +++  nishibori2 1487
2     komiya 1742 kihara1++ 1634 2 +++  to Lap  +++  yashiro2 1078 2 +++  +++  soda 1061 +++ 
3 morono 1475 sasaki 1754 +++  yashiro1 1078 3 +++  hooper 150 azuma 1214 +++  3 +++  +++  +++  matsumura 1488
4 ito 1566 +++  kobayashi 1651 +++  4   +++  +++    4   hwatanabe1 1555 +++  +++ 
5 +++  swatanabe1 1098 ueken 1482   5   +++  +++  pearson 1190 5 toda 76 daitoku 1324   +++ 
6 +++  tmatsumoto 1107 +++    6 yamazaki 1645 +++    +++  6 +++  takahashi 1625   +++ 
7 ozaki 1263 +++  +++  yamamoto 1458 7 kitani 1007 +++  oda 1649 +++  7 +++  +++  doi 1341 +++ 
8       +++  8 mizutani 1757 +++  nagao 1643 +++  8 +++  +++  +++  +++ 
9 takaya 947 hayashida1 1235   +++  9       108  9 +++  +++  +++  +++ 
10 +++  agematsu 1746 nagao 1643 +++  10         10        
11 taduru 1747 +++  hatta 1039   11         11   yamauchi2 1182 ikenaga 1497  
12   kitsunezaki1 1477 sorensen 1648 tamai 1709 12         12 okumura  kanechika 1023 +++  hitomi 1602
13 takahara 1024   +++  +++  13 take 1395 inamura 1741   shimizu 1154 13 +++  sakata2++ 1010 yamazoe 939 +++ 
14 +++    +++  +++  14 +++  +++    +++  14 +++  kitsunezaki2 1477 +++  +++ 
15         15 +++  nakatsukasa 1740 ando 1682 +++  15 donnely    +++  +++ 
16 masui 1545 yamauchi1 1182 +++  vegso 1147 16   +++  +++  +++  16 +++  abe 1744 +++   
17 +++  oogami 1268 +++  +++  17 toda 76 hoshino1 1346 sato 1637 +++  17 +++  +++  ikenaga 1497 sakata 1018
18   sakata1++ 1010 +++  +++  18 +++  to Polished  fukuda 1723 +++  18 +++    +++  +++ 
19 nagira 1132     +++  19 +++  kundrat 1543 +++    19 +++    +++  +++ 
20 +++    maruyama 1582 kusumoto1 1390 20 +++  +++  magari 1669 sugiyama 1017 20        
21 +++  tsukube 1331 +++  +++  21 yamashige 1641 +++  ookawa 1049 +++  21       105 
22   +++      22 +++  ++    +++  22        
23   masumoto 1476   sumitani 1560 23   umetani 1402 zhang 1449 matsuno 1318 23        
24 matsuno 1526 +++  tsuchiyama 1298 +++  24   niki 1005 +++  +++  24        
25 +++  mizutani 1756 +++  +++  25   +++  +++  +++  25        
26 +++  +++  +++    26         26        
27 +++  +++  +++  nishibori1 1487 27 take 1395 ooshima 1003     27        
28   +++  +++  +++  28 +++  +++    kihara2++ 1634 28        
29         29   ooshima 1004 ogata 1672   29        
30 toda 1167 mashita 1459   tune  30 nakamura 1289 swatanabe2 1098 +++    30        
31 +++  +++  nomura 1085 tune           31        
                           
 20XU  20B2  47XU  28B2   20XU  20B2  47XU  28B2   mode bunche      
1月1日         2月1日 yamaguchi 1576   CT->XPS  +++          
2         2 sasaki 1587 saito 1662 takagi 1455 +++   M multi    machine study  
3         3 +++  +++  +++  kusumoto2 1390         
4         4               beamline study  
5         5 kobayashi 1329 hase 1414 kohlmann 1676 uchimoto 1033  A 203      
6         6 +++  +++  +++  +++          
7         7 +++  hoshino2 1346 +++  +++          
8         8   +++  +++  +++   B 4x84    shutdown  
9         9 ozaki 1263 +++  +++            
10         10 +++    +++  nakajima 943      tuning tuning of BL  
11         11 takaya 1207   +++  +++   C 11x29      
12         12 +++             reserve maintenance  
13         13                 
14         14       78   F 1/14+12      
15         15                 
16         16       291          
17 uesugi 1271   morono 1471 yashiro3 1078 17          G 4/58+53     
18 +++  maeda 1106 tsuchiyama 1298 ++  18                 
19 +++  +++  +++    19                 
20 +++  +++  +++  miyamoto 1133 20          H 11/29+1     
21 +++  +++  hatta 1039 +++  21                 
22   ogawa 1725 ueken 1482 hoshino 1344 22                 
23 yasuda 1499 awaki 1137 ogawa 1688 +++  23                 
24 +++  +++    +++  24                 
25 +++  +++  tobler 1486 +++  25                 
26 yasuda 1521 hmatsumoto 1172 +++  shikaku 1753 26                 
27 +++  +++  +++  +++  27                 
28 +++  +++  muter 1241 +++  28                 
29 morishita 1411 Si(311)->Si(111)  +++  +++                   
30 +++  hwatanabe2 1555 cohen 1262 +++                   
31 +++    +++  tanaka 1745