2019A schedule at BL20XU BL20B2 BL47XU BL28B2 Machine time starts from 10:00AM. "+" shows number of shifts. Ver. 2019.3.13
 20XU  20B2  47XU  28B2   20XU  20B2  47XU  28B2   20XU  20B2  47XU  28B2 
4/1   hirasawa 1053   yashiro1 1212 5/1         6/1        
2 ogawa 1546 511->111  okawa 1433 +++  2         2        
3 +++    Zhang 1239 +++  3         3        
4 matsumoto 1003 hoshino1 1335 +++  kimura 1356 4         4 yasuda 1400 hirasawa2 1053 nomura 1145 shimizu 1126
5   +++  +++  +++  5         5 +++  sasaki 1529 +++  +++ 
6 masui 1582 ooshima 1013   +++  6         6 +++  +++  +++  +++ 
7 +++  +++  niwa 1083 +++  7         7 morishita 1434 hatta2 1531 azuma 1574 +++ 
8   +++  +++  wu 1396 8         8 +++  +++  +++  +++ 
9   mohri 1215 Zaslansky 1491 +++  9 uesugi 1165 oosawa 1543     9 +++    +++  +++ 
10     +++  +++  10 +++  +++  ikenaga 0067 nishibori1 1407 10 nogita 1149 oda 1042 ueken 1240  
11 saeki 2000 saito 1674 +++  +++  11 +++  +++  +++  +++  11 +++    +++   
12   +++  sakai 1251   12 mizutani 1207 matsumoto 1388 +++  +++  12   daitoku 1506 komiya 1425  
13 takaya1 947 +++  +++  hoshino1 1338 13 +++    +++    13 sasaki 1627 takahashi 1037 +++   
14   +++  +++  +++  14 +++  hoshino2 1335 yamazoe 0939   14 +++  +++  tsuchiyama 1563 sakata_xafs 1002
15         15 +++  +++  +++  kihara1++ 1039 15 nishimura 1654 +++  +++  +++ 
16 tsuchiyama 165 niki 1272   uesugi 1160 16   mizutani 1428 +++    16   +++    +++ 
17 +++  +++  yoshida 1587 +++  17 okumura 1524 +++  +++  matsumura 1405 17        
18 +++  sakata1++ 1001 +++    18 +++    ikenaga 0067 +++  18 donnelley 1151 hooper 0150    
19 +++  sawada 1006 +++  uchimoto 1023 19 +++    +++  +++  19 +++  +++  morono 1598 nakajima 0943
20 +++  +++  nohira 1552 +++  20     XPS->CT    20 +++  +++  mariappan 1540 +++ 
21 +++    +++  +++  21 takeuchi1 1169 yamauchi2 1130   +++  21 +++  +++  tsuchiyama 0166 yashiro2 1212
22   yamauchi1 1130 takagi 1577 +++  22 +++    tsuji 1011 +++  22 takaya2 947 +++  +++  +++ 
23 kobayashi 1629   +++  +++  23 +++  yasuda 1393 ueken 1240 +++  23   +++  +++  +++ 
24 +++  hatta1 1531 sase 1040 +++  24   +++  usui 1562 +++  24 uchimoto 1019 111->511  CT->XPS   
25         25 toda1 76 +++  +++  hoshino2 1338 25 +++  manabe 1150   kihara2++ 1039
26         26 +++  sugiyama 1553 yamashige 1028 tanaka1 1519 26 +++  +++     
27         27 +++  +++  +++  +++  27   +++     
28         28 +++  +++  Mariappan 1540 +++  28 takeuhi2 1169 +++    ytanaka 1436
29         29   kobayashi 1628 yamauchi 1033   29 +++  511->111    +++ 
30         30   +++  +++  sakata_topo++ 1012 30     ikenaga 0067 +++ 
         31                 
                           
 20XU  20B2  47XU  28B2   20XU  20B2  47XU  28B2   mode bunche      
7/1 yamashige1 1029 pierscionek 1115 +++  +++  8/1                 
2 +++  +++  +++    2          M multi   machine study  
3 iwanami 1633 +++  +++  hitomi 1659 3                 
4 +++  +++  +++  +++  4              beamline study  
5     XPS-CT    5          A 203      
6         6                 
7         7                 
8         8          B 4x84   shutdown   
9         9                 
10         10             tuning tuning of BL  
11 kobayashi 1157 hatta3 1531   pearson 1077 11          C 11x29      
12 +++    yoshimoto 1372 +++  12             reserve maintenance  
13 +++  hayashida 1503 +++  yashiro3 1212 13                 
14 +++  +++  ueken 1240 +++  14          D 1/7+5      
15 ookuma 1306 +++    +++  15                 
16 +++  sakata2++ 1001 tsuji 1011   16                 
17 +++    morono 1598 suzuki 1636 17          E 2/29+26     
18 yamashige2 1029 111->511lap    +++  18                 
19 +++  yasuda 1490 mariappan 1540 +++  19                 
20 toda2 76 +++  +++  +++  20          H 406x11/29+1     
21 +++  +++  yamashige 1028 tanaka2 1519 21                 
22 +++  511lap->111lap  +++  +++  22                 
23 +++  arora 1310   +++  23                 
24 +++  +++  tsuchiyama 0166 +++  24                 
25   +++  +++  hoshino3 1338 25                 
26 andreasen 1440 pearson 1096 +++    26                 
27 +++  +++  +++  nishibori2 1407 27                 
28 +++  +++  +++  +++  28                 
29 +++  +++    +++  29                 
30         30                 
31         31